Stadgar för Svenska Amritaföreningen

 

 • 1. Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Svenska Amritaföreningen. Föreningen är rikstäckande men har sitt säte och huvudsakliga verksamhetsområde i Stockholm-Uppsala. Föreningen är en ideell välgörenhetsorganisation.

 

 • 2. Föreningens ändamål

Föreningen är en dotterorganisation till stiftelsen Mata Amritanandamayi Math (M. A. Math) i Kerala, Indien. Föreningens ändamål är att

 1. främja och stödja M. A. Maths välgörenhetsverksamhet
 2. sprida information om Mata Amritanandamayi (stiftelsens grundare) och hennes budskap
 3. arrangera besök av Mata Amritanandamayi och/eller hennes representanter

 

 • 3. Medlemskap och rösträtt

Medlem i föreningen kan den bli som vill stödja föreningens ändamål, aktivt deltar i föreningens verksamhet i Sverige och som betalar medlemsavgift. Styrelsen godkänner medlemmar. Endast medlemmar har rösträtt.

 

 • 4. Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.

 

 • 5. Årsmöte

Årsmöte skall hållas före juni månads utgång. Kallelse utsändes senast 14 dagar före årsmötet. Årsmötet är beslutsmässigt när minst hälften av de närvarande/fullmakter är eniga. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Vid årsmötet skall förekomma:

 1. a) Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat och fastställande av dagordningen
 2. b) Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare
 3. c) Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
 4. d) Revisorns berättelse
 5. e) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. f) Fastställande av medlemsavgift
 7. g) Val av styrelse
 8. h) Val av revisor
 9. i) Val av valberedning
 10. j) Övriga frågor

 

 • 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av tre till sju ledamöter och utses av årsmötet i samråd med huvudorganisationen M.A. Math. Antalet ledamöter kan ändras av årsmötet för ett år i taget. Av M. A. Math utsedda representanter har full insyn i styrelsens verksamhet.

 

 • 7. Förvaltning

Föreningen skall föra räkenskaper, som avslutas varje år den 31 december.

Föreningens firma tecknas av ordföranden, vice ordföranden och kassör var för sig, om inte årsmötet beslutar annorlunda.

Donationer till M. A. Maths verksamheter, samt intäkter vid försäljning av M. A. Maths material, förmedlas oavkortade.

 

 • 8. Stadgeändring

För att ändra dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

 

 • 9. Föreningens upplösning

Beslut om upplösning fattas på samma sätt som gäller för stadgeändring. Eventuella tillgångar tillfaller Stiftelsen M. A. Math.